Додаток Г

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у наукових роботах.

Джерело Приклад оформлення
Монографії, підручники навчальні посібники Дубінина А.А. Митна справа: Підручник [Текст] /Дубінина А.А., Сорока С.В., Зельніченко О.І. - К.:Центр учбової літератури, 2010.-320 с. Капрельянц, Л.В. Функціональні продукти [Текст] /Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – О.: Друк, 2003. – 312 с.
Стандарти Консерви. Соки та сокові продукти. Ч. І. Терміни та визначення понять. Ч. ІІ. Номенклатура та вимоги [Текст]: ДСТУ 4283.1:2007, ДСТУ 4283.2:2007. – Чинний 2007-08-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 24 с.
Статті з наукових збірників Беличенко, А.М. Современные технологии и тенденции в развитии безалкогольной индустрии напитков в России [Текст] / А Додаток Г.М. Беличенко // Вопросы питания. – 1999. - № 2. - С. 24 - 26.
Статті з журналів Рудавська, Г.Б., Аннєнкова, Н.Б. Класифікація продуктів екструзійної технології та можливості розширення їх асортименту [Текст] / Г.Б. Рудавська, Н.Б. Аннєнкова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Зб. наукових праць ХДУХТ.-2006.- С. 264-271.
Дисертації Сердюк, Л.В. Наукове обґрунтування формування якості комбінованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності [Текст]: дис. д-ра техн. наук: 05.18.15. / Сердюк Людмила Василівна. - ХДАТОХ, Харьків,2001.-530 с.
Автореферати дисертацій Ковбаса, В.М. Наукове обґрунтування високотемпературної екструзії природних біополімерів та розроблення раціональних технологій харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості [Текст]: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.18.15. / Ковбаса Додаток Г Віктор Миколайович. – Київ, 1998.-41 с.
Патенти Пат. 5460842 США, МКИ6 А 23 L 1/38. Способ изменения содержания жира в мясе Mordan Arthur 1 [Текст] / (США);- № 385791; Заявл. 09.02.95; Опубл. 24.10.95.; НКИ 426/281.-7 с.
Електронний ресурс Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Приклад оформлення змісту

Тема. Характеристика асортименту і оцінка якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. Одеси

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури Додаток Г «Асортимент та споживні властивості булочних виробів»

1.1 Товарні ресурси хлібобулочних виробів в Україні

1.2 Споживні властивості булочних виробів і характеристика чинників, які впливають на споживні властивості та якість

1.3 Характеристика асортименту булочних виробів

Висновок до розділу 1

Розділ 2. Експериментальна частина «Дослідження якості булочних виробів»

2.1 Об'єкт і методи дослідження

2.2 Результати контролю якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговій мережі м. Одеси

2.3 Характеристика асортименту булочних виробів, що реалізуються в торговій мережі м. Одеси

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Додатки


documentalaorlx.html
documentalaoywf.html
documentalapggn.html
documentalapnqv.html
documentalapvbd.html
Документ Додаток Г